STÖDTJÄNSTER

ETT SMART SÄTT ATT TJÄNA PENGAR

Tjäna pengar
med stödtjänster

För att säkerställa ett stabilt och balanserat elnät handlar statliga Svenska kraftnät upp olika stödtjänster från olika aktörer. Med oss på Solivo får du som batteriägare möjlighet att bidra till Sveriges elnät genom att hyra ut din batterikapacitet för att stödja Svenska kraftnäts behov av elreserver. Du har chansen att både stötta elsystemet – och tjäna pengar.

SOLIVO + CheckWatt

Stödtjänster till elnätet

Svenska kraftnät har behov av reserver som upphandlas med hjälp av budgivning på de så kallade balansmarknaderna. En viktig sådan reserv är batterier.

Nu kan du som batteriägare vara med och stötta elsystemet och få ersättning för det.

Solivo är samarbetspartner med tjänsteleverantören CheckWatt – vi hjälper dig igång.

CheckWatts virtuella kraftverk Currently möjliggör sammanlänkning av batterilager över hela landet så att de tillsammans kan leverera dessa tjänster till Svenska kraftnät.

Man kan enkelt utryckt säga att du hyr ut ditt batteri – och får betalt för det.

Bidra med reserver till Svenska kraftnät

Svenska kraftnät har systemansvar för el, vilket innebär ansvar för att den svenska elförsörjningen fungerar driftsäkert och att säkerställa att inmatning och uttag av el alltid är i balans. I praktiken innebär det att vi gasar och bromsar kraftsystemet i realtid.

För att göra det köper Svenska kraftnät varje år in olika reserver av el för stora värden.

(källa: Svenska kraftnät,

https://www.svk.se/aktorsportalen/bidra-med-reserver/)

Tjänsten Currently från CheckWatt

CheckWatts virtuella kraftverk Currently utgörs av aggregerade batterilager och andra flexibla resurser. Genom att samla kapaciteten från ett flertal mindre resurser kan Currently agera som en samlad aktör emot Svenska Kraftnät och leverera stödtjänster som frekvensreglering av typen FFR, FCR-N, FCR-D upp och FCR-D ned för alla anslutna resurser.

För att kunna tillhandahålla stödtjänster krävs idag också ett samarbete med den som har balansansvaret för anläggningen. Vilken balansansvarig bestäms av vilket elhandelsbolag man har.

(källa: CheckWatt, https://www.checkwatt.se/currently)

Avkastning stödtjänster för frekvensreglering

Ersättningsnivåerna är rörliga och följer marknaden – de kommer med hög sannolikhet att gå både upp och ned. Ersättningsnivåerna mellan 2020-2022 gav en avkastning på cirka 40% på investerat kapital.

Med nuvarande priser är avkastningen cirka dubbelt så hög vilket innebär en aktuell avkastning på cirka 80% (!) Det innebär att större delen av investeringen är finansierad redan första året.

Tillgängliga stödtjänster

Stödtjänster för frekvensreglering

Svenska kraftnät styr laddning och urladdning av ditt batteri. Det är sällan batteriet behöver aktiveras och en aktivering pågår i regel endast några sekunder. Batteriet utsätts därmed för minimalt slitage och värdeminskning.

Batteriägaren hyr alltså ut sitt batteri och får betalt för att Svenska kraftnät har möjligheten att kunna nyttja kundens batteri. Batteriägaren får ersättning även om batteriet inte aktivierats.

Denna typ av stödtjänst har för närvarande överlägsen lönsamhet för dig som vill tjäna pengar på ditt batteri! Idag är Checkwatt den enda etablerade aktören som kan erbjuda denna tjänst. Läs mer om Checkwatt här.

Peak shaving – kapa effekttoppar

Har du effektabonnemang är din avgift baserad på ditt högsta effektuttag under månaden. Enstaka sådana toppar påverkar alltså hela månadens avgift till ditt elbolag. Med hjälp av ett batteri kan man kapa av vissa effekttoppar och ersätta dessa med energi från batteriet.

Detta sätt att använda batteriet på kan även hjälpa dig att sänka din huvudsäkring.

Elprisarbitrage

Vid stora variationer i elpriset kan arbitrage vara lönsamt för batteriägaren. Man köper då el och laddar batteriet när elen är billig för att sedan tömma batteriet när elen är dyr. Man stöttar även elsystemet genom avlastning av elnätet under belastade timmar.

Flexmarknader

I takt med den gröna omställningen där vi som samhälle producerar alltmer el ställs också högre krav på de lokala elnäten. Elnätsägarna måste förhindra överbelastningar genom att bygga ut och förstärka elnäten. Detta är en lång och dyrbar utveckling. För att stötta upp och avlasta sina elnät kan vissa elnätsägare handla lokal energi – från ditt batteri.

Det finns anledning att tro att dessa tjänster kommer växa på energimarknaden.

Låt Elliot hjälpa dig!

Hör av dig till oss    Vad vill du ha hjälp med?