Stödtjänster och batterier

Så blir batterier en kraftreserv som stabiliserar elnätet

Stödtjänster och Svenska kraftnät

Batterier som gas- och bromspedal

Svenska kraftnät ansvarar för att elförsörjningen i landet fungerar och att inmatning och uttag av el alltid är i balans, och håller rätt frekvens. Svenska kraftnät ”gasar” och ”bromsar” kraftsystemet i realtid för att hålla det i balans. För att det ska vara möjligt köper Svenska kraftnät därför in olika reserver av el.

Med sina snabba in- och urladdningstider är batterier, eller energilager, en utmärkt reserv som Svenska kraftnät kan använda när frekvensen är för hög eller för låg i nätet. Används för lite el i förhållande till hur mycket som produceras uppstår överskott i kraftnätet och då stiger frekvensen. Tillverkas för lite el i förhållande till hur mycket som förbrukas sjunker frekvensen. Batterierna fungerar alltså som både ”bromspedal” och ”gaspedal” för Svenska kraftnät.

Ökad elektrifiering

Behovet av reserver ökar

Den gröna omställningen gör att allt större andel av energiproduktionen kommer från vind- eller solkraft. Utmaningen för Svenska kraftnät är att dessa inte är reglerbara som traditionella kraftkällor som kärn- och vattenkraft. Blåser det inte genereras ingen kraft från vindkraftverken. Samtidigt finns en stor efterfrågan på marknaden av just vind- och solkraft.
Tillsammans med ökad elektrifiering i samhället har därför behovet av reserver ökat den senaste tiden – och spås öka ännu mer framöver.

Smart investering – sälj din lagringskapacitet

Med ett batteri sänker du dina energikostnader och tjänar pengar genom att sälja din lagringskapacitet. Just nu upp till 40 % på din investering!

Sammankopplade batterier

Hyr ut lagringskapaciteten i batteri

Genom aggregerande företag, som virtuellt sammankopplar många batterier, kan nu privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar tjäna pengar genom att hyra ut sin batterikapacitet till Svenska kraftnät – och därigenom bidra till elnätets stabilitet. CheckWatt och Flower är två exempel på tjänsteleverantörer som aggregerar energilager till stödtjänsterna från Svenska kraftnät.
Tillsammans med ökad elektrifiering i samhället har därför behovet av reserver ökat den senaste tiden – och spås öka ännu mer framöver.

Mer om stödtjänsterna

Delta på frekvensmarknaden

Svenska kraftnät erbjuder handel på flera typer av stödtjänster. Med ett batteri eller energilager från oss kan du delta på den snabba frekvensreserven FFR och frekvenshållnings-reserverna FCR-D upp och ned.

FCR-D upp – Upward Frequency Containment Reserve

FCR-D upp är en gaspedal i kraftnätet. När obalans mellan produktion och förbrukning uppstår matar FCR-D upp effekt från ditt batteri upp på nätet. Här kan du delta med både villabatteri och kommersiella, större batterier.

FCR-D ned – Downward Frequency Containment Reserve

Till skillnad från FCR-D upp verkar FCR-D ned som bromspedal vid obalans i kraftnätet och gör att ditt batteri tar emot effekt från nätet när dess frekvens är för hög. Här kan du delta med både villabatteri och kommersiella, större batterier.

FFR – Fast Frequency Reserve

FFR fungerar precis som FCR-D upp som en gaspedal för Svenska kraftnät i arbetet med att balansera frekvensen och syftar till att dämpa djupa frekvensförändringar som kan uppstå i kraftnätet.

För att handla med FFR krävs extrautrustning i form av speciella elmätare till ditt energilager och ett villabatteri har normalt inte de egenskaper som krävs för att delta. Det har däremot våra kommersiella energilager. FFR handlas upp en gång per år och kräver speciell förkvalificiering med tester hos Svenska kraftnät.

Aggregatorer

Din partner ut mot elnätet

Det är bara balansansvariga aktörer som får delta och lägga bud på olika stödtjänstmarknader. Svenska kraftnät ingår endast avtal med balansansvariga aktörer, vilka utgör Svenska kraftnäts juridiska motparter genom balansansvarsavtalet.

Många, men inte alla, elhandelsbolag har balansansvar idag. Marknaden för balansansvar förändras från och med 1 maj 2024 då även andra aktörer som aggregatorer, till exempel CheckWatt, kan inneha balansansvar och handla direkt med Svenska kraftnät. För det är i regel inte de balansansvariga som äger batterierna som utgör resursen de budar med. De har ofta avtal med aggregatorer som till exempel CheckWatt eller Flower som i sin tur har avtal med ägaren till själva resursen – du och ditt batteri.

Handeln med stödtjänster sker genom att balansansvariga aktörer lämnar bud på sina resurser till ett pris på de olika stödtjänstmarknaderna. Beroende på typ av stödtjänst kan handeln ske antingen på en kapacitetsmarknad och/eller på en energiaktiveringsmarknad.

Den avhjälpande åtgärden FFR (Frequency Restoration Reserve) upphandlas inte på de dagliga auktionerna vilket skiljer den från andra stödtjänster. Den upphandlas istället årsvis genom längre kontrakt mellan Svenska kraftnät och aktuella aktörer.

Du som resursägare, alltså batteriägare, behöver teckna avtal med en aggregator som sedan agerar balansansvariga eller har avtal med balansansvariga som i sin tur sköter handeln med Svenska kraftnät.

Vi hjälper dig ut på marknaden

Vi på Solivo är samarbetspartner till aggregatorn CheckWatt