';

Få ordning på orden

Artikel
2023-07-08

När du letar information om en solcellsinstallation stöter du på branschuttryck som kan vara svåra att begripa sig på – det finns en hel del krångliga ord i vår värld. För att du ska känna dig trygg och påläst har vi samlat ett antal vanligt förekommande termer i ordlistan nedan.

AC, växelström
AC står för ”alternating current” på engelska, vilket översätts till växelström på svenska. Det är den typ av elektrisk ström som flödar genom våra elnät.

Anslutningspunkt
Det är den specifika plats där elnätet från elnätsföretaget tar slut. Den är vanligtvis belägen vid eller i närheten av elmätaren.

Azimutvinkel
Detta beskriver i vilken riktning solceller pekar i förhållande till väderstrecken. I solenergisammanhang börjar man ofta från söder och räknar sedan medsols.

DC, likström
DC kommer från engelskans ”direct current”, vilket betyder likström på svenska. Solceller producerar likström, vilket kräver en växelriktare för att omvandlas till växelström när den ska användas i byggnader eller matas in i elnätet.

Effektbegränsning
Detta refererar till metoder för att begränsa den mängd effekt som en solcellsanläggning levererar till elnätet, särskilt när den maximala effekten överstiger fastighetens säkringskapacitet.

Egenanvänd el
Detta avser elektricitet som produceras på en fastighets område och som används inom samma fastighet.

Elhandelsföretag
Dessa företag hanterar köp och försäljning av el. Konsumenter kan välja vilket elhandelsföretag de vill använda, oavsett vilket elnätsföretag de är anslutna till.

Elnätsföretag
Dessa företag äger och underhåller elnäten som transporterar elektricitet. De har ensamrätt att bygga och underhålla elnät inom specifika geografiska områden.

Huvudsäkring
Denna skyddsanordning, oftast placerad vid elmätaren, skyddar elsystemet genom att bryta strömmen vid fel. Den bestämmer också den maximala mängd el som kan användas samtidigt.

Investeringsstöd
Tidigare fanns det statligt stöd för installation av solcellssystem, men detta har ersatts av skattereduktioner för grön teknik sedan 2021.

Kilowatt (kW)
kW är en enhet för effekt som beskriver hur mycket energi som omvandlas varje sekund.

Kilowattimme (kWh)
kWh är en energienhet. Exempelvis kan en kWh ladda en smartphone i 200 timmar eller driva en kaffemaskin i cirka 75 minuter.

Mono- och polykristallina solceller
Dessa termer beskriver solcellernas materialstruktur. Monokristallina celler har generellt högre effektivitet men kan vara dyrare än polykristallina celler.

Märkeffekt solcellsmodul (kW)
Detta beskriver en solcellsmoduls maximala effekt under standardiserade testförhållanden.

Solceller
solceller är ett ljuskänsligt halvledarmaterial som omvandlar solens ljusenergi till elektrisk energi.

Solcellspanel
Detta är en samling av solceller som är kopplade tillsammans, vanligtvis i en seriekoppling.

Solfångare
Solfångare är paneler som omvandlar solens energi till värme istället för elektricitet.

Toppeffekt (kWp, kWt)
Detta representerar den maximala effekten som en solcellsanläggning kan producera under optimala förhållanden.

Verkningsgrad
Detta beskriver hur effektivt en solcellsmodul omvandlar solens ljusenergi till elektricitet.

Växelriktare
Denna enhet omvandlar likström, som produceras av solceller, till växelström, som kan användas i byggnader eller matas in i elnätet.

Vi berättar gärna mer!